เมื่อแ้จ้งขอรหัสผ่านเกิน 10 นาทีไม่มีอีเมล แจ้งกรุณาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ โดยตรง